Algemeen: 
- Alle producten van De Bomenspecialist zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Is een product niet leverbaar, dan kan het zijn dat er een vergelijkbare maat of soort wordt geleverd.
- Alle producten die door De Bomenspecialist zijn geleverd blijven eigendom van De Bomenspecialist zolang deze niet door de afnemer zijn betaald.
- De Bomenspecialist kan ten alle tijde een gedane aanvraag, ontwerp of bestelling ontbinden.

Teelt: 
- Bomen en (haag)planten kunnen geleverd worden met kale wortel, met kluit of in pot. De Bomenspecialist beschikt in elke situatie op welke wijze de producten geleverd worden, tenzij er met de klant een schriftelijke overeenkomst is getekend over de teeltwijze. 
- Doorgaans worden bomen en (haag)planten uit volle grond (kale wortel of kluit) tot circa half april geleverd. Hierna begint de sapstroom en worden bomen in pot of doorgroeikluit geleverd, welke jaarrond, onder de juiste weersomstandigheden, geplant kunnen worden. 

Prijzen website: 
- Alle prijzen van de bomen en (haag)planten vermeld op de website van de Bomenspecialist gelden van 1 oktober t/m 7 april. Dit zijn ‘vollegrondprijzen’ (levering met kale wortel of kluit)’, tenzij anders vermeld. 
Dit betekend dat de werkelijke prijzen kunnen afwijken van de prijzen op de website, wanneer het product in pot of doorgroeikluit geleverd wordt. Dit wordt ten alle tijden voorafgaande aan de aankoop mondeling, of schriftelijk bekend gemaakt. 
- De aanplantprijs is gebaseerd op de voorwaarde dat de ondergrond waar de bomen komen te staan is voorbewerkt en er geen beplanting, puin wortels, tegels, funderingen etc. aanwezig zijn. Daarnaast moet de aanplantplaats direct goed bereikbaar zijn. De klant is zelf verantwoordelijk om te melden wanneer hieraan niet voldaan kan worden, zodat er vooraf een nieuwe prijs berekend kan worden. 
Mochten er tijdens het aanplanten onverwachte tegenslagen hierover zijn, dan kan dit zonder tegenspraak in rekening gebracht worden. 
- Indien er geen prijs bij een product berekend is, is deze helaas tijdelijk niet leverbaar. U kunt altijd een offerte aanvragen. 

Afmetingen: 
- Stamomtrekken tot 20 cm mogen maximaal 1,5 cm afwijken van de gegeven omtrek. 
- Stamomtrekken vanaf 25 cm mogen maximaal 4 cm afwijken van de gegeven omtrek.
- Bomen worden geselecteerd op stamomtrek. De bijbehorende lengtematen zijn een indicatie en geen vaststaand gegeven. 
- Lengtematen bij planten, heesters en hagen mogen maximaal 15% afwijken van de gegeven lengte. 
- Bij een aankoop van meerdere bomen van hetzelfde soort, zal De Bomenspecialist de stamhoogte en formaat zoveel mogelijk aan elkaar gelijk stellen.   

Aansprakelijkheid: 
- De Bomenspecialist is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan van bomen en/of planten die door externe factoren bepaald zijn. (Zie voor verdere gegevens: ‘garantie’).
- De Bomenspecialist is niet aansprakelijk voor het beschadigen van kabels en leidingen etc. tijdens het leveren en aanplanten van onze producten.
- De Bomenspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Bomenspecialist is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Bomenspecialist kenbaar behoorde te zijn. 
- Indien De Bomenspecialist de oplevering van een tuinontwerp en/of beplantingsplan uitvoert of laat uitvoeren, is De Bomenspecialist niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van onderdelen zoals in het tuinontwerp en/of beplantingsplan opgenomen, waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
- Indien De Bomenspecialist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Bomenspecialist beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van dát gedeelte van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
- De klant vrijwaart De Bomenspecialist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, dan aan De Bomenspecialist, toerekenbaar is.
- Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt na verloop van twee maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Garantie:
- Als een door de Bomenspecialist geleverde boom niet aanslaat kunt u dit bij ons melden. Als u vóór 15 Juni aangeeft dat een boom niet is uitgelopen wordt deze tegen transportkosten in het najaar opnieuw geleverd. Dit geldt alleen het eerste groeijaar en betreft alleen de bomen uit volle grond welke tussen oktober en eind april zijn geleverd en niet de bomen die in pot of doorgroeikluit zijn geteeld. Deze regeling is er alleen als er bij de boom twee boompalen en een bevestigingsband zijn afgenomen.
- Bij een melding na 15 Juni worden de bomen niet meer vergoed, maar proberen we met de klant tot een passende oplossing te komen. 
- De Bomenspecialist is niet aansprakelijk voor geleden storm- of vorstschade of andere extreme weersomstandigheden.
- De Bomenspecialist is niet aansprakelijk, wanneer blijkt dat de boom door onvoldoende verzorging niet aan is geslagen.   
- Op (haag)planten zit geen garantie. Mochten hier problemen mee zijn, dan zullen we een tegemoetkoming geven op de aanschaf van de te vervangen haagplanten. 

Cadeaubon:
- De cadeaubon van de Bomenspecialist is geldig op het hele assortiment, dient in één keer besteed te worden, is één jaar geldig en is niet inwisselbaar tegen contanten. 
- Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en wordt slechts éénmaal verstrekt. 
- Bij diefstal of verlies vindt er geen vergoeding plaats.